Badanie adekwatności usług

1
2
Jesteś w trakcie wypełniania wniosku o zmianę oceny adekwatności usług.
?

WIEDZA O INWESTOWANIU I DOŚWIADCZENIE

 1. Proszę podać liczbę transakcji oraz ich wartość w ostatnich 5 latach na poszczególnych instrumentach finansowych:

  Instrumenty dłużne
  ?
  oraz


  Instrumenty udziałowe
  ?
  oraz


  Instrumenty z wbudowaną dźwignią
  ?
  oraz


 2. Czy Pana/Pani wykształcenie lub zawód związany jest z rynkiem kapitałowym?
 3. Czy dywersyfikacja portfela całkowicie eliminuje ryzyko poniesienia straty?
 4. Czy wraz ze wzrostem oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji rośnie ryzyko poniesienia straty?
 5. Czy stosując się do rekomendacji wydanych przez dom maklerski, można ponieść stratę?:
 6. Czy możliwe jest poniesienie straty większej niż 50% w krótkim horyzoncie czasowym na inwestycjach w akcje lub obligacje?
 7. Czy różne rodzaje funduszy inwestycyjnych / strategii inwestycyjnych różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego?
 8. W przypadku bankructwa emitenta obligacji ich posiadacz może stracić wszystkie zainwestowane w nie środki.
 9. Dźwignia finansowa pozwala na istotne zwiększenie stopy zwrotu, ale może też wygenerować stratę przewyższającą zainwestowany kapitał.
 10. Czy instrumenty z dźwignią finansową mogą wygenerować w ciągu jednego dnia stratę wynoszącą więcej niż 50% zainwestowanego kapitału?
 11. POZIOM AKCEPTACJI RYZYKA

 12. Wartość inwestycji w akcje AAA spadła w krótkim czasie o 20%. Zakładając, że nie pojawiły się nowe informacje dotyczące tej inwestycji, co wg Pani/Pana należałoby zrobić:


 13. Wartość inwestycji w akcje AAA wzrosła w krótkim czasie o +25%. Zakładając, że nie pojawiły się nowe informacje dotyczące tej inwestycji, co wg Pani/Pana należałoby zrobić:


 14. Okazało się, że wygrał/a Pan/i nagrodę. Proszę wybrać, który scenariusz byłby najbardziej preferowany:


 15. Czy byłaby/byłby Pani/Pan skłonna/y wziąć pożyczkę w celu zakupu papierów wartościowych po okazyjnej cenie?


 16. Mamy do wyboru trzy portfele inwestycyjne. Poniższa tabela przedstawia ich charakterystyki. Proszę o wskazanie, który z przedstawionych portfeli byłby dla Pani/Pana najbardziej odpowiedni:


  ?
 17. SYTUACJA FINANSOWA I CELE INWESTYCYJNE

 18. Proszę wskazać nadwyżkę średnich miesięcznych dochodów nad miesięcznymi wydatkami.
 19. Szacunkowa łączna wartość aktywów (mieszkanie, dom, samochód, środki pieniężne itp.) pomniejszona o łączną wartość zobowiązań
 20. Jaki procent oszczędności zamierza Pani/Pan zainwestować?
 21. Proszę wskazać w jakim terminie będzie Pani/Pan potrzebował/a wypłacić całość lub większość zainwestowanych środków finansowych?
 22. Jaki jest Pani/Pana cel inwestycyjny i podejście do ryzyka poniesienia strat?


Potwierdzam rzetelność, kompletność i aktualność powyższych informacji oraz oświadczam, iż byłam/em oraz jestem świadoma/y wagi przekazywania dokładnych i aktualnych informacji.